• Νέα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Σ. STCW 1978, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΝΙΛΑ 2010)

Η Διεθνής Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης επιτήρησης των ναυτικών 1978 (STCW)», κυρώθηκε από την χώρα μας με τον Ν. 1314/1983 (Α2) και η αναθεώρησή της που πραγματοποιήθηκε το 2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄ 137). Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύμβαση καθορίζονται νέες απαιτήσεις ως προς την παρεχομένη εκπαίδευση, τα προσόντα, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τήρησης φύλαξης των ναυτικών, των κλάδων προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και τηλεπικοινωνίας των πλοίων.

Tην 20/10/2014 στο ΦΕΚ Α΄ 232 δημοσιεύθηκε το προεδρικό διάταγμα 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» με το οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία περί απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας* σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε.

Συνεπεία ανωτέρω δημοσίευσης, τροποποιείται η εθνική νομοθεσία περί των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) καθώς και των δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.

Για την εφαρμογή του εν λόγω Π.Δ. απαιτούνται :

α) η αντικατάσταση όλων των παλαιών Α.Ν.Ι.* με τα νέα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78 όπως ισχύει, (Manila 2010) με την κατάρτιση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού γνώσεων με δημιουργία αντίστοιχων σχολείων στο ΚΕΣΕΝ και στις Α.Ε.Ν.1
β) η έκδοση των νέων Α.Ν.Ι.*μετά την εκπαίδευση των ναυτικών βάσει νέων προγραμμάτων σπουδών (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ) σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78 (Manila 2010)².

Σημειώνεται ότι μέχρι την 31-12-2016 θα έπρεπε οι ως άνω διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι από 01-01-2017 θα πρέπει όλοι οι ναυτικοί να κατέχουν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78».

Πηγή: https://www.yen.gr/nautike-ekpaideuse