• Νέα

IMTC Hellas has been approved by the Flag Administration of Liberia.

Συμμετέχουμε στη Διεθνή Έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, 4-8 Ιουνίου (HALL 1, STAND 1.454).

poseidonia

INFORME FINAL AUTHORIZATION TO IMTC

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Σ. STCW 1978, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΝΙΛΑ 2010)

Η Διεθνής Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης επιτήρησης των ναυτικών 1978 (STCW)», κυρώθηκε από την χώρα μας με τον Ν. 1314/1983 (Α2) και η αναθεώρησή της που πραγματοποιήθηκε το 2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄ 137). Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύμβαση καθορίζονται νέες απαιτήσεις ως προς την παρεχομένη εκπαίδευση, τα προσόντα, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τήρησης φύλαξης των ναυτικών, των κλάδων προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και τηλεπικοινωνίας των πλοίων.